Jaargang 2015
Nr. 94207
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen
 
Dit reglement regelt de gegevensverstrekking aan afdelingen van de SED organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) en instanties met een maatschappelijk belang voor de gemeente Drechterland.
 
Onderstaand de volledige tekst van het reglement:
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland
Gelet op
 • De artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie personen (BRP)
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Artikel 156 Gemeentewet
 • Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen Drechterland (BRP Drechterland)
BESLUITEN:
vast te stellen het volgende reglement:
Reglement gegevensverstrekking BRP Drechterland
Artikel 1: Verstrekkingenaan een orgaan van de gemeente
 • 1.
  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet Basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de Basisregistratie personen aan organen van de worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken;
 • 2.
  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie personen, ad hoc verstrekkingen, spontane verstrekkingen en selectie verstrekkingen;
 • 3.
  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de bijlagen 1 en 2;
 • 4.
  Via het Data distributiesysteem (DDS) worden gegevens vanuit de BRP rechtstreeks verstrekt aan de aangesloten applicaties (bijlage 3).
Artikel 2: Verstrekkingen aan derden
 • 1.
  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de was, gegevens uit de Basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;
 • 2.
  Over een ingezetene van de kunnen gegevens uit de Basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;
 • 3.
  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;
 • 4.
  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.
Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen voor de gemeente Drechterlanden categorieën van derden
 • 1.
  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang voor de gemeente Drechterland worden aangewezen de werkzaamheden die zijn genoemd in bijlage 4;
 • 2.
  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën die zijn genoemd in bijlage 4.
Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking ;
 • 2.
  Bijlage 1 van het reglement heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015;
 • 3.
  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen Drechterland (BRP Drechterland)
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de in de vergadering van 6 oktober 2015.
De secretaris, De burgemeester,
A.Idema R.J.H. van der Riet
BIJLAGE 1
Lijst van organenvan de SED organisatie (binnengemeentelijke afdelingen van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) met een raadpleegmogelijkheid in de Basisregistratie personen (BRP) van de drie gemeenten
De medewerkers van de volgende afdelingen/organisatieonderdelen van de SED organisatie hebben rechtstreeks toegang tot de BRP voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken. Men heeft slechts inzage in de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wettelijke taken.
Afdeling/
Organisatieonderdeel
Wettelijk kader
Gegevensset
BRP
Afdeling Dienstverlening
•Burgerzaken
•Klant Contact Centrum (KCC)
Afdeling Ruimte
•Ruimtelijke ontwikkeling
•Economische zaken
•Vergunningen en handhaving
•Ondersteuning
Afdeling Leefomgeving
•Realisatie
•Beheer openbare ruimte
•Ondersteuning
•Uitvoering
Afdeling Samenleving
•Jeugd & onderwijs
•Sport & cultuur
•Maatschappelijke ondersteuning
•Ondersteuning
Afd eling Facilitair & vastgoed
•Servicedesk
•Inkoop
•Informatie
•Vastgoedbeheer
Wet BRP, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.
Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815
Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw
Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.
•Bestemmingsplannen
•Gebiedsvisies
•Bouw- en woningtoezicht
•Afgifte omgevingsvergunningen
•Monumentenbeleid
•Grondexploitatie
•Beleid weekmarkt/marktveror-dening
•Detailhandel/horeca
•Economische zaken
•Toerisme en recreatie
•Bedrijventerreinen
•Controle evenementen
•Handhaving WABO
•Afvalbeleid
•Energiesubsidies
•Welstandsbeleid
•Gladheidbestrijding
•Omgevingsvergunningen (inritten- en kapvergunning)
•Instemmingsbesluiten voor kabels en leidingen
(algemene verordening ondergrondse infrastructuur)
•Verkeersbesluiten
•Minimabeleid
•Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
•Gezondheidsbeleid
•Sport en cultuur
•Jeugd en onderwijs
•Applicatiebeheer
•BAG beheer
•Beheer zaaksysteem Green Valley
•Registratie post- en archiefstukken
•Faciliterende taken voor de organisatie, zoals het boekingssysteem van ruimten etc.
•Informatiebeheer
•Inkoop
•Vastgoedbeheer
•Havendienst
Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben
Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben
Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben
Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben
Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben
Afdeling Financiën & belastingen
•Financieel beleid
•Financieel beheer
•Heffingen
Afdeling Bestuursondersteuning
•Secretariaat
•Juridische zaken
•OOV
•Personeel & organisatie
•Communicatie
Afdeling Strategie & Innovatie
Griffiers van de drie gemeenten
•WOZ
•Afhandeling van facturen (crediteuren)
•Kwijtschelding belastingen
•Debiteuren (nota’s maken en verzenden, inkomsten boeken)
•Financieel beleid
•Financieel advies
•Begroting, voorjaars- en najaarsnota, jaarrekening en rapportages (planning en control cyclus)
•Kadernota
•Invordering (grafrechten, toeristenbelasting, leges)
•Kadastrale mutaties
•Agendabeheer colleges en MT
•Kabinetswerkzaamheden
•Personeel/salarisadmini-stratie
•Openbare orde en veiligheid
•Handhavingsbeleid
•BIBOB beleid
•Juridische zaken
•Communicatieve taken
•Projectiematige taken
•Griffie taken
Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben
Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben
Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben
Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben
De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Alle organen van de SED organisatie beschikken hooguit over een beperkt gedeeltelijk inzagerecht.
BIJLAGE 2
Lijst van organenvan de gemeente Drechterlandwaar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de Basisregistratie personen
Afdeling/
Organisatieonderdeel
Waarvoor
Gegevensset
Bestuursondersteuning
• Bestuurssecretariaat
•Het verzenden/overbrengen van gelukwensen voor jubilea (40, 50, 60, 65, 70 en 75-jarige huwelijken en personen die in het lopende jaar 100 jaar worden.
•Het uitnodigen van nieuwe inwoners voor een informatiebijeenkomst.
Selectiegegevens (40, 50, 60, 65, 70 en 75-jarige huwelijken en personen van 100 jaar en ouder):
•Persoonsgegevens; verblijfplaatsgegevens;
•Huwelijksgegevens;.
•Overlijdensgegevens.
Selectiegegevens van nieuwe inwoners:
•Adresgegevens;
•Naamgegevens.
Afdeling Welzijn van de gemeente
Hoorn
De uitvoering van de regionale leerplichtadministratie en actualisatie van het bestand.
Mutatiegegevens (personen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar):
naamswijzigingen, wijzigingen in oudergegevens, vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden (aanlevering op alternatief medium)
BIJLAGE 3
Lijst van organen van de gemeente Drechterland waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.
Registratie
Waarvoor
Gegevensset
applicatie GWS4all/
Suite4WIZ
Uitvoering Sociale wetten.
Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken:
•persoonsgegevens
•huwelijksgegevens
•verblijfplaatsgegevens
•overlijdensgegevens verblijfstitelgegevens
•verwijsgegevens.
Key2Financiën
Uitvoering belastingwetgeving.
Rechtstreeks koppeling met PIV4all:
•persoonsgegevens
•verblijfplaatsgegevens
•overlijdensgegevens
•verwijsgegevens
Applicatie GISVG
Uitvoering wettelijke taken
Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken
•persoonsgegevens
•huwelijksgegevens
•verblijfplaatsgegevens
•overlijdensgegevens
•verwijsgegevens
applicatie PIMS4All
Uitvoering van de personeelsadministratie
Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken.
•persoonsgegevens
•verblijfplaatsgegevens
•overlijdensgegevens
•verwijsgegevens
Verseon
Het archiveren van poststukken
Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken
•persoonsgegevens
•verblijfplaatsgegevens
•overlijdensgegevens
•verwijsgegevens
Zaaksysteem Green Valley
Het archiveren van poststukken en aanmaken van zaken in het kader van zaakgericht werken
Gekoppeld aan Key2Burgerzaken
•persoonsgegevens
•verblijfplaatsgegevens
•overlijdensgegevens
•verwijsgegevens
Bijlage 4
Specificatie van artikel 3 van het BRP Reglement .
Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.
Gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Drechterland
Categorie derde BRP
Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme
Bibliotheken
Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente
Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen
Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed
Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen
Maatschappelijke dienstverlening
Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Algemene en geestelijke gezondheidszorg
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Kinderopvangwerk
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Jeugdwelzijnswerk
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Ouderenzorg
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Gehandicaptenzorg
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Sociale werkvoorziening
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Sociaal Juridische zorgverlening
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Schuldhulpverlening
Schuldhulpverleningsinstanties
Bevorderen inburgering
Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus
Migrantenhulp
Migrantenorganisaties in de gemeente
Ouderenondersteuning
Ouderenorganisaties
Onderlinge hulp patiënten
Patiëntenverenigingen
Bevorderen van sportgezondheid
Sportverenigingen en organisaties
Bevorderen van de zelfredzaamheid
Thuiszorgorganisaties
Maatschappelijke of filantropische doelen
Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen
Bevordering vrouwenwelzijn
Vrouwenorganisaties
Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude
Woningcorporaties
Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg
Ziekenhuizen
Toelichting algemeen
Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.
De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA vervangen door dat van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Dit heeft tot gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn (RNI= Register van niet Ingezetenen).
Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.
De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het
intern gebruik van gegevens uit de Basisregistratie personen te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. Het onderhavige Reglement voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie personen aan de organen van de .
Dit reglement voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden
met een gewichtig maatschappelijk belang voor de en van de
categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan
gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP
De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen
van de over te laten aan het college van burgemeester en
wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan
burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156
Gemeentewet.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland ambtelijk gefuseerd. Deze ambtelijke fusie is bekend onder de naam SED organisatie. Dit betekent dat de medewerkers van de SED organisatie toegang hebben tot de drie gemeentelijke systemen van de BRP.
Begripsbepalingen
De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal
overgenomen van artikel 1.1 Wet BRP. Het betreft de begrippen Basisregistratie, ingeschrevene,
ingezetene en derde.
Basisregistratie
Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale
door het rijk beheerde en lokale door de beheerde voorzieningen. In
de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale
voorziening.
Ingeschrevene en ingezetene
De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie.
Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben
met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in
de .
Derde
Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en
elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag
is bekleed.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de
woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd
op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de op grond
van artikel 3.2 Wet BRP.
Zolang de Wet BRP door de wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.
Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de woonachtig zijn, moet de het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht nemen.
Artikel 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden
Derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Drechterland. De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de . Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die betreffende werkzaamheden uitvoeren.
Derden met schriftelijke toestemming
Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.
Beperkte set aan gegevens
Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.
Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
Het Reglement BRP , waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
Aan de bijlage 1 van het reglement wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 1 januari 2015, te weten de datum waarop de SED organisatie tot stand is gekomen.